Attendance Percentage – Summer 2 (2017-18)

Attendance Percentage – Summer 1 (2017-18)

Attendance Percentage – Spring 2 (2017-18)

Attendance Percentage – Spring 1 (2017-18)

Attendance Percentage – Autumn 2 (2017-18)

Attendance Percentage – Autumn 1 (2017-18)